I.C. Bratianu, nr.5, Constanta

Foto

Yukimitsu KOBAYASHI shihan

Seminar internațional de Aikido condus de Yukimitsu KOBAYASHI shihan - martie 2019 - Cluj Napoca

Christian TISSIER shihan

Seminar internațional de Aikido condus de Christian TISSIER shihan - noiembrie 2018 - Cluj Napoca

Hombu Dojo Cho Mitsuteru UESHIBA

Seminar internațional de Aikido condus de Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba - septembrie 2017 - Cluj Napoca

Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba

Seminar internațional de Aikido condus de Waka Sensei Mitsuteru UESHIBA - septembrie 2014 - Cluj Napoca